Nowości prawne w Hiszpanii – I kwartał 2018

PHIG.pl » Eksperci radzą » Nowości prawne w Hiszpanii – I kwartał 2018
 • Publikacja 07 maja 2018
 • Modyfikacja 2018-05-07 12:41:44

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze przepisy prawne, które zostały zatwierdzone lub które weszły w życie w Hiszpanii w pierwszym kwartale 2018 r .:

 

 • Wejście w życie ustawy 9/2017 z dnia 8 listopada w sprawie umów sektora publicznego, na mocy której dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE i 2014/24/UE są transponowane do prawa hiszpańskiego, z 26 lutego 2014 roku.

Na mocy dyrektyw 2014/23/UE i 2014/24/UE z 26 lutego 2014r. weszło w życie 9 marca 2018r. nowe prawo regulujące zamówienia publiczne w Hiszpanii, uchylające królewski dekret legislacyjny 3/2011 z 14 listopada. Głównym celem nowej ustawy w sprawie zamówień publicznych jest promowanie uczciwości oraz aspektów społecznych, środowiskowych i innowacyjnych, a także udział małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Najważniejszymi zasadami i nowościami nowej ustawy są:

 • - Szerszy zakres podmiotowy: im większa liczba podmiotów objętych prawem, tym mniejsza możliwość oszustwa.
 • - Ponadto, zakres obiektywny podatny będzie na mniejsze obejścia prawa.
 • - Maksymalny czas trwania jest regulowany w odniesieniu do dostaw (5 lat) - którym brakowało minimalnego terminu, a w przypadku usług okres obowiązywania wyniesie 5 lat, w tym możliwe przedłużenie. Maksymalny okres koncesji na roboty i usługi obejmujące roboty będzie wynosił 40 lat, 25 lat w przypadku koncesji na usługi niesanitarne i 10 w przypadku koncesji na usługi sanitarne.
 • - Promowanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw: zmniejszenie biurokracji. Przykładowo będzie wymagana tylko deklaracja w formacie europejskiego dokumentu kontraktu.
 • - Więcej informacji o przetargach i bardziej scentralizowane ogłoszenia.
 • - Wartość tzw. przetargu o mniejszej wartości zostaje zmniejszona do 40 000 euro jeśli chodzi o roboty i do 15 000 euro za dostawę i usługi.

Nowe procedury związane z ogłoszeniem i zniesieniem procedury negocjacyjnej.

 

 • Dekret królewski 106/2018 z 9 marca, który reguluje Państwowy Plan Mieszkaniowy 2018-2021

Rada Ministrów zatwierdziła w dniu 9 marca 2018r. dekret królewski, który reguluje państwowy plan mieszkaniowy na lata 2018-2021, którego pomoc może zostać przyznana ze skutkiem od 1 stycznia tego roku.

 

Jednym z celów tego planu jest pomoc w uniknięciu wyludnienia gmin mniejszych niż 5 000 mieszkańców. W tym celu dotacje przyznawane są młodym ludziom, które mają miejsce zamieszkania w tych lokalizacjach lub chcą wykonywać pracę rehabilitacyjną. W przypadku rehabilitacji pomoc ta wzrasta o 25%. Jeśli jest to nabycie, maksymalna cena wynosi 100 000 euro, z limitem pomocy w wysokości 20% ceny i 10 800 euro za dom.

 

Plan ten, podobnie jak poprzednie, będzie zarządzany przez Wspólnoty Autonomiczne. W tym celu umowy współpracy zostaną podpisane z każdą administracją regionalną w celu jej realizacji.

 

 • Wyrok 242/2018 z 19 lutego 2018 r. Izby Spornej Administracyjnej Sądu Najwyższego: położyć kres dyskryminacji w podatku od spadków między Hiszpanami, Europejczykami oraz osobami spoza Europy

W dniu 19 lutego 2018 r. Izba Sporna Sądu Administracyjnego wydała wyrok kończący odmienne traktowanie (dyskryminujące) istniejące w podatku od spadków między rezydentami a nierezydentami, w szczególności między Hiszpanami, Europejczykami i osobami spoza Europy. Sąd Najwyższy przyznaje, że państwo hiszpańskie ponosi odpowiedzialność -jako ustawodawca- w obliczu naruszenia prawa wspólnotowego, dopuszczając różnice w traktowaniu podatkowym darowizn i spadków między Hiszpanami a obcokrajowcami czy nie rezydentami w Hiszpanii. To naruszenie prawa wspólnotowego zostało zweryfikowane na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 września 2014 r., sprawa C-127/12, w którym ostrzegano, że hiszpańskie ustawodawstwo dotyczące podatku od spadków dla nierezydentów stanowi naruszenie prawa wspólnotowego, tj. artykułu 63 TFUE, który zakazuje jakiegokolwiek ograniczenia w przepływie kapitału między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a państwami trzecimi.

 

Dlatego też głównym skutkiem tego orzeczenia jest zakończenie dyskryminacji nierezydentów co do podatku od spadków i darowizn w Hiszpanii. Wyrok ten otwiera drogę podatnikom niebędącym rezydentami, którzy ponieśli wyższe obciążenia podatkowe z tytułu przyjęcia spadku czy darowizny w porównaniu do obywateli Hiszpanii oraz do żądania zwrotu zawyżonych podatków. 

 

Osoba do kontaktu:

Miquel Bordas Prószyński

Adwokat/Abogado

mbp@ejsi.es