Nowości prawne z I kwartału 2014 r.

PHIG.pl » Eksperci radzą » Nowości prawne z I kwartału 2014 r.
 • Publikacja 22 kwietnia 2014
 • Modyfikacja 2014-04-22 10:17:47

 

Poniżej przestawiamy wykaz istotnych hiszpańskich aktów prawnych które zostały uchwalone w pierwszym kwartale 2014 r., jak również informację o istotnym wyroku hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie prawa do samostanowienia Katalonii:

 • Królewski Dekret o reformie w przedmiocie infrastruktury i transportu oraz innych środkach ekonomicznych (Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas) przedłuża do końca 2014 roku potrącenie zaliczki na podatek od spółek (CIT) w wysokości 21 %. Dekret przesuwa do pierwszej grupy składek na ubezpieczenie społeczne osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zatrudniają co najmniej 10 pracowników.
 • 10 stycznia 2014 r. został uchwalony Królewski Dekret o ustanowieniu specjalnych norm dla uzyskania wsparcia poprzedzającego emeryturę zwyczajną w systemie Ubezpieczeń Społecznych przez pracowników dotkniętych procesami restrukturyzacji w przedsiębiorstwach (Real Decreto 3/2014, de 10 de enero, por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas). Wsparcie to ma polegać na pomocy ekonomicznej otrzymywanej miesięcznie przez pracownika oraz dopłacie państwa do składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Królewskim Dekretem z 24 stycznia 2014 r. rozwija się ustawę o pilnych środkach liberalizacji handlu i określonych usług (Real Decreto 33/2014, de 24 de enero, por el que se desarrolla el Título II de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios). Rozwój ten polega na zwiększeniu wsparcia dla eksportu materiałów obronnych przez Ministerstwo Obrony poprzez zaprojektowanie systemu składającego się z dwóch relacji prawnych: pionowej, między rządem hiszpańskim (Ministerstwem Obrony) a przedsiębiorstwem zaopatrującym oraz poziomej, między rządem państwa wnioskującego a rządem hiszpańskim.
 • Królewski Dekret z 24 stycznia 2014 r. reguluje bezpośrednie przyznanie subwencji w Programie Zachęt dla Wydajnego Pojazdu (Real Decreto 35/2014, de 24 de enero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-5)».) Chodzi tu o dopłaty do wymiany starych samochodów na nowe, o wysokiej wydajności energetycznej, jak i dopłaty do zakupu samochodów przez rodziny wielodzietne oraz osoby niepełnosprawne.
 • Ustawa dla ochrony pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz o innych pilnych środkach w porządku gospodarczym i społecznym (Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social) wprowadza nowości m. in. w zakresie reprezentacji pracowników przy podejmowaniu środków zbiorowych przez pracodawcę oraz w kwestii przyczyn zwolnień grupowych.
 • Zgodnie z Królewskim Dekretem-ustawą o pilnych środkach dla zwiększenia zatrudnienia na czas nieokreślony (Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida) wprowadzono czasowe zmniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne. Z tego środka skorzystać może każdy pracodawca, niezależnie od swoich rozmiarów, w odniesieniu do nowych umów o pracę podpisanych między 25 lutego 2014 r. a 31 grudnia 2014 r., zawsze gdy oznaczać to będzie wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie pracodawcy. Obniżone składki obowiązywać będą w okresie 24 miesięcy.
 • Królewskim Dekretem-ustawą przyjmuje się pilne środki w zakresie finansowania i restrukturyzacji długów dotyczących przedsiębiorstwa (Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial). Środki te mają charakter upadłościowy, podatkowy i handlowy, są wprowadzone w celu ulepszenia ram prawnych przedupadłościowych dla porozumień finansowych między dłużnikiem a wierzycielami, aby zmaksymalizować wartość aktywów i zminimalizować pasywa, tak aby uniknąć upadłości.  
 • Ustawa organiczna o zmianie ustawy organicznej o władzy sądowniczej w zakresie sądownictwa powszechnego (Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal) ogranicza jurysdykcję sądów hiszpańskich w zakresie możliwości sądzenia zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa popełnionych poza terytorium państwa.
 • Ustawa o zmianie ustawy tekstu jednolitego ustawy ogólnej ochronie Konsumentów i Użytkowników oraz innych praw uzupełniających (Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre) wprowadza nową definicję konsumenta i użytkownika oraz nowości w zakresie odstąpienia od umowy i co do klauzul abuzywnych. Ustawa znajdzie zastosowanie do umów zawartych od 13 czerwca 2014 r.
 • Królewskim Dekretem uchwalono Statut Niezależnej Władzy Odpowiedzialności Podatkowej (Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). Sprawozdania Władzy Odpowiedzialności Podatkowej nie będą wiążące. Organ ten nie będzie mieć jednak uprawnień do nakładania sankcji na urzędy nieudzielające wymaganych prawem informacji. Niezależna Władza ma za zadanie wydawać sprawozdania dotyczące spełnienia celów budżetowych i zadłużenia publicznego.
 • Ustawa z dnia 25 marca 2014 r. o Działalności i Służbie Zewnętrznej Państwa (Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado) ma na celu wzmocnienie pozycji i wizerunku Hiszpanii na świecie poprzez promowanie hiszpańskich wartości i interesów. Ustanawia się zasady Działalności Zewnętrznej Państwa (jest to nazwa własna jednostki przedstawicielstwa dyplomatycznego Hiszpanii), m. in. lojalność instytucjonalną i koordynację działań zagranicznych administracji państwowej oraz regionalnej, oraz Służby Dyplomatycznej Królestwa Hiszpanii. Skoordynowaniu ulec ma również polityka Działalności Zewnętrznej Państwa z polityką prowadzoną przez Iberoamerykańską Wspólnotę Narodów.
 • Hiszpański Trybunał Konstytucyjny uznał wyrokiem z dnia 25 marca 2014 r. za niezgodną z Konstytucją uchwałę nr 5/X Parlamentu Katalonii  o Deklaracji suwerenności i prawa do decydowania ludu Katalonii. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że takie prawo należne jest tylko ludowi (narodowi) hiszpańskiemu, a ludowi katalońskiemu przysługuje jedynie prawo do autonomii, nie posiadając prawa do samostanowienia czy secesji. Tym samym hamowane są kolejne dążenia władz katalońskich zmierzających do przeprowadzenia referendum niepodległościowego.

 

Niniejsze opracowanie ma charakter ogólno-wprowadzający i wyłącznie informacyjny, nie wyczerpując wszystkich kwestii poruszonych w nim zagadnień. Nie stanowi ono porady prawnej w ścisłym znaczeniu i nie jest podstawą do podjęcia poszczególnych decyzji. Kancelaria ESTUDIO JURIDICO SERRANO INTERNACIONAL SC nie bierze odpowiedzialności za skutki działań podjętych na podstawie niniejszego opracowania. ESTUDIO JURIDICO SERRANO INTERNACIONAL SC jest zwolnione z odpowiedzialności zakresie dotyczącym kompletności i dokładności niniejszego opracowania. W razie potrzeby wyjaśnienia konkretnego zagadnienia, radzimy zwrócić się o szczegółową poradę prawną do hiszpańskiego prawnika.

 

Estudio Juridico Serrano Internacional s.c.
Członek Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej
www.serrano.pl
ul. Flory 9/6
00-586 Warszawa
Tel. 0048 22 331 23 20

c/ Velázquez 53, 4º Izq.
28001 Madryt
Tel. 0034 91 576 94 39