Czerwiec 2011, Accreo Taxand- CSR Flash

PHIG.pl » Eksperci radzą » Czerwiec 2011, Accreo Taxand- CSR Flash
 • Publikacja 13 lipca 2011
 • Modyfikacja 2011-08-05 13:06:57

 

 

 

Rządowy Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przyjął REKOMENDACJE rozwoju CSR w Polsce

23 maja br. na spotkaniu z Rafałem Baniakiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki, przyjęte zostały REKOMENDACJE rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Dokument jest wynikiem prac czterech grup roboczych, które funkcjonują od 2009 roku. REKOMENDACJE zostaną teraz przekazane Prezesowi Rady Ministrów do akceptacji.

Rekomendacje dotyczą w szczególności promocji CSR, odpowiedzialnych inwestycji (kapitałowych oraz rzeczowych), zrównoważonej konsumpcji oraz edukacji. Współautorem dokumentu jest Robert Sroka, Szef Projektów CSR w Accreo Taxand, który jest również członkiem rządowego zespołu oraz Przewodniczącym Grupy roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji (SRI Socially Responsible Investments).

Najważniejsze rekomendacje w zakresie CSR dotyczą:

 • wdrażania standardów CSR w przedsiębiorstwach
 • szerszego uwzględniania kryteriów środowiskowych oraz społecznych w procedurach przetargowych zamówień publicznych
 • wprowadzania standardów CSR (w tym dotyczących zarządzania ryzykiem środowiskowym, społecznym i z zakresu zarządzania) do polityk przedsiębiorstw państwowych oraz spółek Skarbu Państwa
 • wprowadzania pytań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju do zakresu egzaminów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
 • promocji CSR za pomocą inicjatyw biznesu, samoregulacji branżowych, kodeksów dobrych praktyk
 • podkreślania roli CSR wśród eksporterów oraz inwestorów zagranicznych
 • promocji przejrzystości i wiarygodności danych ESG (E – environment; S – social; G – governance) oraz zasad realizacji odpowiedzialnych inwestycji (SRI)
 • wypracowania wytycznych dla instytucji finansowych w zakresie szerszego uwzględnienia ryzyka ESG w strategiach inwestycyjnych.
 • eliminowania stosowanego w praktyce rynkowej jednoczesnego doradztwa i audytu CSR oraz ESG przez te same firmy doradcze
 • wprowadzania aspektów ESG do polityk inwestycyjnych Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE)
 • wdrażania standardów raportowania CSR dla funduszy emerytalnych
 • wprowadzania narzędzi prowadzących do uwzględniania aspektów zrównoważonego rozwoju oraz CSR w łańcuchu dostaw
 • wdrażania zasad i standardów CSR w administracji publicznej, w tym poprzez uwzględnienie w systemach zarządzania organizacjami założeń normy ISO 26000 oraz wytycznych dotyczących raportowania (GRI - Global Reporting Initiative)

Zaletą dokumentu jest to, że każdemu z proponowanych rozwiązań jest przyporządkowana instytucja, która będzie odpowiedzialna za jej wdrażanie. Wśród podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych priorytetów wymienić należy Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Finansów, Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a także partnerów społecznych.

III edycja RESPECT Index

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła III edycję projektu RESPECT Index. Celem badania jest wyłonienie grupy spółek, które nie tylko są zarządzane zgodnie z najwyższymi standardami odpowiedzialności społecznej biznesu, ale także charakteryzują się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną. RESPECT Index jest pierwszym indeksem w Europie Środkowo-Wschodniej poświęconym spółkom skutecznie realizującym strategie CSR.

Zanim spółki znajdą się na RESPECT Index muszą przejść trzyetapową weryfikację. I etap ma na celu wskazanie spółek o najwyższej płynności, czyli tych, które tworzą trzy największe indeksy giełdowe. W kolejnym etapie spółki są oceniane przez Dział Emitentów GPW oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych pod kątem jakości raportowania, relacji inwestorskich oraz ładu informacyjnego. Wyłoniona grupa spółek w wyniku dwóch pierwszych etapów wypełnia ankietę, kwalifikującą do finalnej weryfikacji polegającej na sprawdzeniu realizacji działań CSR.

Standard CSR dotyczący dialogu społecznego AccountAbility 1000 będzie dostępny w języku polskim

Coraz więcej firm w Polsce decyduje się na rozpoczęcie dialogu z interesariuszami zgodnie z serią międzynarodowych standardów AccountAbility 1000. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm przygotowane zostało tłumaczenie standardu na język polski.

Dialog z interesariuszami to jedno z podstawowych narzędzi budowania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Standard AA 1000 w polskiej wersji językowej będzie dostępny już w tym tygodniu na stronie www.aa1000.pl.

Eksperci Accreo Taxand wraz z przedsiębiorcami, a także z przedstawicielami rządu kształtują najnowsze trendy w obszarze CSR. Śledzimy zmiany w zakresie CSR na poziomie światowym oraz europejskim.

Zapraszamy do kontaktu:

 

Robert Sroka

Szef Projektów CSR

robert.sroka@taxand.pl 

tel.: + 48 22 324 59 26

Bogusława Mazurek

Menedżer

boguslawa.mazurek@taxand.pl

tel.: + 48 22 324 59 33

 

Anna Zaleska

Starszy konsultant

anna.zaleska@taxand.pl

tel.: + 48 22 324 59 21

 

 

 

 

 

 

SŁOWNICZEK:

CSR – (Corporate Social Responsibility) odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym.

SRI - (Socially Responsible Investments) odpowiedzialne inwestowanie jest to strategia inwestowania środków indywidualnych lub instytucjonalnych, która w równym stopniu dąży do maksymalizacji zysku, co do osiągnięcia dobra społecznego. Występuje również pod nazwami: etyczne inwestowanie, zrównoważone inwestycje, zielone inwestycje.

ESG – (Environment, Social, Governance) inwestorzy społecznie odpowiedzialni, uwzględniający w swoich decyzjach inwestycyjnych aspekty związane ze środowiskiem, społeczeństwem, ładem korporacyjnym. Uprzywilejowują te przedsiębiorstwa, które praktykują takie zasady, jak zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, ochrona praw konsumenta, prawa człowieka czy różnorodność. Istotą odpowiedzialnego inwestowania jest zatem przyjęcie przez inwestorów szerszej perspektywy podczas selekcji spółek czy produktów finansowych, takich jak indeksy giełdowe i fundusze inwestycyjne, poprzez dodatkowe uwzględnienie czynników jakościowych z grupy ESG podczas analizy. Tym samym w pośredni sposób, inwestorzy odpowiedzialni zachęcają korporacje do zwiększenia zaangażowania w takie dziedziny jak ekologia, ład korporacyjny, społeczeństwo.

ISO 26000 – norma międzynarodowa dotycząca odpowiedzialności społecznej ogłoszona w 2010 roku przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny.

RESPECT Index – pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt RESPECT Index ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale ponadto mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek, którą charakteryzuje m.in.  jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności RESPECT Index, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów.

AA 1000 – seria standardów CSR dedykowanych budowaniu relacji biznesu z interesariuszami. Standardy stanowią wskazówki projektowania oraz prowadzenia dialogu społecznego z otoczeniem biznesowym. Standard został zbudowany przez organizację AccountAbility.