ESG to nowy czynnik w kreowaniu wartości firmy i nieruchomości

PHIG.pl » Eksperci radzą » ESG to nowy czynnik w kreowaniu wartości firmy i nieruchomości
  • Publikacja 06 grudnia 2022
  • Modyfikacja 2022-12-06 11:43:22

 

Trzy filary ESG (Environmental, Social, Governance), odnoszące się do działań na rzecz ekologii, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego, stwarzają istotne wyzwania i szanse w dzisiejszych czasach. Z uwagi na wpływ ESG na kreowanie wartości inwestorzy coraz częściej uwzględniają czynniki związane z ESG w analizach przyszłych zagrożeń i perspektyw wzrostu.


„Obecnie wiele przedsiębiorstw dąży do realizacji ambitnych celów związanych z przekształcaniem modeli biznesowych w duchu zrównoważonego rozwoju. Rewidują sposoby pozyskiwania i wykorzystywania surowców i zasobów naturalnych, a także podejście do pracowników. Z tego względu nieruchomości komercyjne muszą ewoluować, aby nadal mogły przyciągać firmy jako najemców, nabywców czy klientów” – mówi Michael Kürschner, Dyrektor zarządzający ds. Doradztwa Globalnego i Workplace Strategy, Global Corporate Services w Newmark.


Dostosowanie standardów etycznych prowadzenia biznesu do wymogów ESG może mieć korzystny wpływ na działalność firmy w dłuższej perspektywie – pozwoli zwiększyć atrakcyjność w oczach inwestorów działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przyciągnąć klientów zainteresowanych ekologicznymi produktami oraz zatrzymać pracowników oczekujących możliwości realizacji kariery zgodnie z zasadami etyki.


„Podjęcie działań w zakresie ESG w celu kreowania wartości to zadanie dla kadry kierowniczej mające dalekosiężne konsekwencje poprzez wpływ nie tylko na nieruchomości, lecz także na prowadzoną działalność biznesową. Podejmowanie decyzji w duchu zrównoważonego rozwoju umożliwia zmiany długofalowe, wpływając na wzrost przychodów, możliwość przyciągania pracowników, redukcję kosztów i zwiększenie poczucia zaufania wśród konsumentów, a nie tylko na maksymalizację zysków w krótkiej perspektywie” – mówi Michael Hall, Dyrektor zarządzający ds. Ochrony Środowiska i BHP, Global Corporate Services w Newmark.


Szersza perspektywa
Politycy uczestniczący w ONZ-owskich konferencjach klimatycznych w Paryżu i Glasgow zobowiązali się do wdrożenia działań regulacyjnych i naprawczych mających na celu ograniczenie wpływu zmian klimatu. Niemniej jednak:


1. Zmiany klimatu to nie jedyny problem. Stanowią one zagrożenie dla planety. Głównym celem ochrony środowiska jest powstrzymanie lub spowolnienie tempa zmian klimatu. Za priorytetowe należy uznać także dodatkowe aspekty związane z filarem „E”, takie jak „przejście do gospodarki cyrkularnej” w ramach przeciwdziałania marnotrawstwu i zanieczyszczeniu środowiska. Ponadto w ramach holistycznego podejścia do kwestii środowiskowych należy również wziąć pod uwagę kryteria dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego.


2. Same działania regulacyjne nie wystarczą. Wprowadzane zmiany mogą spotkać się z chłodnym przyjęciem, wrogością, a nawet odrzuceniem. Na pierwszy rzut oka wdrożenie rozwiązań regulacyjnych wydaje się prostym rozwiązaniem, ale są one trudne w realizacji, czego dowodzą różne konferencje klimatyczne. Regulacje prawne mogą zachęcać firmy do wypracowywania bardziej zrównoważonych modeli biznesowych, ale zadania z tym związane charakteryzują się wysokim stopniem złożoności i niekiedy wymagają bardziej rygorystycznego podejścia niż w przypadku programów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.


Jakie firmy okażą się zwycięzcami?
76 proc. konsumentów deklaruje, że zaniecha dokonywania zakupów od firm, które niewłaściwie traktują środowisko, pracowników czy lokalne społeczności.


Liderzy branży zmieniają swoje oczekiwania i w oparciu o kryteria ESG aktywnie starają się poznać zagrożenia w różnych obszarach, m.in. ryzyko dla reputacji firmy, kapitału ludzkiego, rozwoju biznesu, kondycji finansowej czy zgodności z przepisami i regulacjami. 80 proc. największych firm świata wskazuje na ryzyko fizyczne lub przejścia związane ze zmianami klimatycznymi.


Sukces odniosą firmy, które będą otwarcie komunikowały interesariuszom zagrożenia związane z ESG oraz dysponowały odpowiednimi planami działania w tym zakresie. W przeciwnym razie mogą utracić konkurencyjność czy też zniknąć z rynku.


Nowe i powstające firmy wyznaczają kierunek już istniejącym, opracowując modele biznesowe w duchu zrównoważonego rozwoju już na samym początku działalności. Za przykład mogą posłużyć m.in. Patagonia oraz Allbirds, które produkują przyjazne dla planety ubrania, obuwie i akcesoria. Z kolei w branży kosmetycznej na ekologię stawia Ringana – od naturalnych produktów i wegańskich opakowań bez mikroplastiku, wyprodukowanych z całkowicie odnawialnych i naturalnych surowców, po wybór menu w kantynie i model biznesowy współpracy z kontrahentami. Te firmy zorientowane na zrównoważony rozwój podjęły decyzje dobrowolnie i przyciągają klientów poszukujących produktów ekologicznych.


Dzięki zrównoważonemu finansowaniu w Europie czy też inwestycjom zaangażowanym społecznie w skali globalnej zrównoważone firmy mają ułatwiony dostęp do kapitału, a w szczególności w branży nieruchomości spełniających wymogi ESG, w której konkurencja jest niewielka, a popyt rośnie stopniowo.


Jak uwolnić prawdziwą wartość ESG w branży nieruchomości?
Zarówno właściciele ekologicznych budynków, jak i firmy, którym przyznano zielone certyfikaty, już od wielu lat są zaangażowani w działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednak w celu spełnienia kryteriów ESG, w tym całkowitej redukcji emisji gazów cieplarnianych powstających w ramach prowadzonej działalności i w całym łańcuchu dostaw, niezbędne jest podjęcie kolejnych działań.


Osiągnięcie ambitnych celów środowiskowych, takich jak ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 stopnia, wymaga zrewolucjonizowania całej branży budowlanej poprzez wdrażanie strategii zrównoważonych, w tym radykalnego zmniejszenia zużycia surowców i energii do budowy obiektów. Obecnie aż 50 proc. wydobywanych surowców na świecie wykorzystuje się do budowy budynków, a istniejące obiekty odpowiadają za 32 proc. globalnego zużycia energii, nie wspominając już o emisji gazów cieplarnianych podczas produkcji i obróbki materiałów budowlanych.


Mniej nowych budynków, częstsze rewitalizacje i zmienianie przeznaczenia istniejących nieruchomości to tylko częściowe rozwiązanie. Budynek powinien być postrzegany jako „kopalnia” surowców wtórnych. Ponowne wykorzystywanie surowców zamiast poddawania ich recyklingowi czy nawet downcyklingowi również pozwala oszczędzać wodę. Nowe technologie, takie jak digital twin czy modelowanie informacji o budowaniu, także mogą być pomocne we wspieraniu cyrkularnej gospodarki surowcami. Nie ulega wątpliwości, że ramowe regulacje prawne powinny umożliwiać ponowne wykorzystywanie materiałów.


Każdy podmiot uczestniczący w cyklu życia nieruchomości również może mieć wpływ na aspekty środowiskowe. Wśród potencjalnych rozwiązań można wymienić tworzenie zielonych dachów i fasad, które ograniczają nagrzewanie się budynków w centrach miast i jednocześnie zapewniają schronienie owadom, ptakom i niewielkim zwierzętom. Nowoczesne strategie dotyczące organizacji miejsca pracy i korzystanie z powierzchni elastycznych także mają wpływ na emisję dwutlenku węgla poprzez ograniczenie częstotliwości dojazdów pracowników do pracy.


Etyczne drzewo decyzyjne to wartościowe narzędzie, które firmy mogą w pełni uwzględnić na każdym etapie podejmowania decyzji, w tym dotyczących oceny nieruchomości i inwestycji pod kątem spełniania wymogów ESG.


Częstsze podejmowanie decyzji w zgodzie ze standardami etycznymi w każdym aspekcie prowadzonej działalności przełoży się między innymi na wzrost cen akcji, a także przyczyni się do budowy lepszego i bardziej sprawiedliwego świata. ESG może być źródłem nowych pomysłów w biznesie.

 


Polska perspektywa
„Wraz z rosnącą świadomością ESG wśród wszystkich uczestników rynku nieruchomości komercyjnych, posiadanie strategii oraz sukcesywne wdrażanie rozwiązań w zakresie jej poszczególnych filarów stają się kluczowymi elementami budowania przewagi konkurencyjnej. W 2026 roku prawie 5000 podmiotów obecnych w Polsce będzie zobowiązanych do raportowania niefinansowego, a w najbliższych czterech latach obowiązkiem opracowania strategii ESG zostaną objęci kontrahenci i poddostawcy dużych firm działających na terenie Unii Europejskiej” – mówi Agnieszka Giermakowska, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa, Newmark Polska.


„W przypadku nieruchomości komercyjnych ESG stopniowo staje się nową miarą ich wartości. Nieruchomości, w których funkcjonują lub wdrażane są rozwiązania z zakresu ESG, już teraz cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno najemców, jak i inwestorów. Zrównoważona strategia ESG to konkretne działania mające na celu zarówno ochronę otaczającego nas środowiska, jak i tworzenie mikrolokalizacji, w których lepiej nam się pracuje i uwzględniane są potrzeby pracowników” – dodaje ekspertka Newmark Polska.

________________________________________
*Źródła:
• PWC: 2021 Consumer Intelligence Series Survey on ESG - Beyond compliance: Consumers and employees want business to do more on ESG
• S&P Global - October 1, 2019: Accounting for Climate: The Next Frontier in ESG
• IPCC Special Report: Global Warming of 1.5 °C Strengthening and implementing the global response

 

Kontakt: luiza.jurgiel-zyla@nmrk-global.com