Kara umowna a odszkodowanie – konsekwencje opóźnień dewelopera

PHIG.pl » Eksperci radzą » Kara umowna a odszkodowanie – konsekwencje opóźnień dewelopera
  • Publikacja 14 maja 2021
  • Modyfikacja 2021-05-14 08:37:13

 

Gdy deweloper nie wywiązuje się terminowo z przyjętych na siebie w umowie deweloperskiej zobowiązań, np. terminu wydania lokalu, terminu przeniesienia własności lokalu, nabywca nieruchomości ma kilka możliwości dochodzenia rekompensaty z tego tytułu. W niniejszym opracowaniu dokonana zostanie analiza możliwości dochodzenia kary umownej oraz odszkodowania za szkodę przewyższającą zastrzeżoną w umowie karę umowną.

 

[Kara umowna]

Zgodnie z treścią przepisu art. 3531 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Cytowany przepis jednoznacznie zakreśla granicę swobody umów wskazując, iż ta jest ograniczona w szczególności przepisami ustawy. Takim przepisem jest między innymi art. 483 § 1 k.c., zgodnie z treścią którego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody, wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi, przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).


Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań[1]. Treścią zastrzeżenia kary umownej jest zobowiązanie się dłużnika do zapłaty wierzycielowi określonej kwoty pieniężnej w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania o charakterze niepieniężnym. Zapłata kary umownej stanowi niejako automatyczną sankcję przysługującą wierzycielowi w stosunku do dłużnika w wypadku niewykonania przez niego lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn, za które dłużnik odpowiada[2].[1] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2008 r., sygn. V CSK 85/08, LEX nr 457785; wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. I ACa 99/13, LEX nr 1313465; wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 maja 2013 r., sygn. I ACa 174/13, LEX nr 1375649; wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 r., sygn. I ACa 365/13, LEX nr 1345561.

[2] Z. Gawlik, Komentarz do art. 483 Kodeksu cywilnego, LEX 2014.

 

Pełna treść publikacji jest dostępna TUTAJ

 

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Gałczyński Osowiecki Banasik sp.j.
www.goblegal.pl
kancelaria@goblegal.pl