Media

PHIG.pl » Media » Stan alarmu na terenie Hiszpanii

Stan alarmu na terenie Hiszpanii

  • Data wydarzenia 16 marca 2020
  • ·
  • Publikacja 16 marca 2020
  • ·

Poważny kryzys wywołany zakażeniami COVID-19 w Hiszpanii, którego krótko i długoterminowe skutki są jeszcze do trudne przewidzenia, zmusił Rząd Królestwa Hiszpanii do ogłoszenia stanu alarmu i wprowadzenia wyjątkowych środków zaradczych w celu zminimalizowania negatywnego wpływu pandemii oraz odbudowania społecznego i produkcyjnego zaplecza kraju po  zakończeniu kryzysu zdrowotnego.

 

Hiszpania wprowadza specjalne przepisy w walce z koronawirusem

 

Poniżej przedstawiono dotychczasowe inicjatywy legislacyjne Hiszpańskiego Rządu podjęte w tym zakresie.

 

10 marca br. Hiszpański Rząd uchwalił Dekret Królewski z mocą ustawy nr 6/2020 o przyjęciu pewnych pilnych środków gospodarczych i w sprawie ochrony zdrowia (Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública). Akt ten, m.in. określił, że w przypadku kwarantanny lub zakażenia pracownika wirusem COVID-19 - takie sytuacje będą utożsamione z wypadkami przy pracy. Dekret ten również nakazał scentralizowanie dostaw w przypadku braku leków czy produktów leczniczych.

 

Następnie, w dniu 12 marca Hiszpański Rząd uchwalił Dekret Królewski z mocą ustawy nr 7/2020 o pilnych środkach dla przeciwdziałania impaktowi gospodarczemu COVID-19 (Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19). Akt ten uprawnia MŚP do złożenia wniosków, do dnia 30 maja br., o odroczenie płatności z tytułu podatków bez odsetek za zwłokę. Natomiast dotknięci kryzysem przedsiębiorcy z branży turystycznej będą mieli prawo do 50 % zniżki składki ZUS pracodawcy.

 

W sobotę, 14 marca Rząd Królestwa Hiszpanii ogłosił stan alarmu na terenie całej Hiszpanii specjalnym Dekretem Królewskim (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19). Podstawą takiej decyzji do walki z epidemią koronawirusa w Hiszpanii jest uprawnienie wynikające z art. 116 hiszpańskiej Konstytucji oraz z ustawy organicznej nr 4/1981 o stanie alarmu, stanie wyjątkowym i stanie oblężenia. Stan alarmu wstępnie został ogłoszony do dnia 29 marca, przy czym Hiszpański Rząd przedłużył go o kolejne 30 dni, tj. do 26 kwietnia. Dekret Królewski w zakresie stanu pogotowia zcentralizował całą władzę wykonawcą w rękach Premiera Hiszpanii, który będzie wykonywał ją przez oddelegowanych Ministrów Obrony, Spraw Wewnętrznych, Transportów oraz Zdrowia. Wspomniany dekret, został znowelizowany w dniu 17 marca Dekretem Królewskim 465/2020 i wprowadza poważne ograniczenia dot. przemieszczania się oraz swobody prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności art. 7 Dekretu Królewskiego wprowadza ograniczenia osobiste, zakazując ruchu ulicznego (piesi i z pojazdy), z pewnymi wyjątkami, w tym m.in. przemieszczania się w celu nabycia żywności, lekarstw i produktów pierwszej potrzeby; dostępu do zakładów służby zdrowia i usług zdrowotnych oraz przemieszczenia się do miejsca pracy, w celu świadczenia pracy lub realizacji działalności biznesowej. Zawieszono wszelkie widowiska, zamknięto ośrodki kultury, szkoły i uniwersytety, oraz wszelką aktywność sportową i zajęcia rekreacyjne wskazane w załączniku do Dekretu Królewskiego. Dla celów wykonania niniejszego rozporządzenia właściwe ku temu władze mogą ponadto zarządzić tymczasowe rekwizycje oraz zobowiązać do osobistych świadczeń. Co ważne, zawieszono działalność hotelarską i usługi gastronomiczne, oprócz  usług dostarczania posiłków do domów. W tym zakresie, nie zarządzono jednak ogólnego zawieszenia działalności gospodarczej w Hiszpanii. Dla przedsiębiorców istotne jest  wprowadzenie zamknięcia wszystkich lokali otwartych dla publiczności oraz zakładów detalicznych – w tym sklepów - z wyjątkiem lokali handlowych detalicznych, które sprzedają żywność dla ludzi i zwierząt domowych, napoje i produkty pierwszej potrzeby, aptek i zakładów lekarskich, oftalmologiczne, punktów sprzedaży prasy i tytoniu, stacji paliwowych, e-commerce czy pralni. Dekret Królewski uprawnia Ministra Zdrowia do wydania nakazów, gwarantujących dostawy na rynek i działania zakładów produkujących wyroby potrzebne dla ochrony publicznego zdrowia, w tym może zająć tymczasowo zakłady i fabryki, prywatne szpitale oraz zakłady z branży farmaceutycznej. Analogiczne przepisy wprowadzono w zakresie produkcji i dostaw żywności. W dziedzinie publicznego systemu transportu pasażerów (drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego) wprowadzono istotne ograniczenia. Jeżeli chodzi o obrót prawny, Dekret zawiesił – z pewnymi wyjątkami - bieg terminów procesowych w sprawach sądowych i prawa administracyjnego. Od daty wydania tego dekretu, poszczególne ministerstwa uchwaliły odpowiednie zarządzenia wykonawcze np. w zakresie transportu czy ruchu pojazdów lub ograniczenia czasowego wjazdu obywateli państw trzecich i zamknięcia hiszpańskich granic.

 

Warto również wskazać, iż w związku z paraliżem prawnym i faktycznym oraz zawieszeniem działalności wielu zakładów i lokali w Hiszpanii w wyniku ogłoszenia stanu alarmu z uwagi na epidemię koronawirusa, we wtorek 17 marca, Hiszpański Rząd uchwalił kolejny akt prawny, tj. Dekret Królewski z mocą ustawy nr 8/2020 o pilnych nadzwyczajnych środkach do zmierzenia się z negatywnym wpływem gospodarczym i społecznym COVID-19 (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19).

 

Dzięki tej ustawie, Rząd Hiszpański zamierza zmobilizować do 200 miliardów euro, czyli 20% PKB Hiszpanii, w celu złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków kryzysu spowodowanego koronawirusem; uruchomić linię poręczeń o wartości do 100 mld EUR, która ma na celu zmobilizowanie w ramach systemu gospodarczego od 150 do 200 miliardów euro (z uwzględnieniem wkładu sektora prywatnego, przy czym Państwo pozostanie gwarantem finansowym). Ponadto dekret królewski z mocą ustawy ustanawia szereg przepisów będących odpowiedzią na społeczno-ekonomiczne wyzwanie związane z epidemią koronawirusa. Poniżej przedstawiono główne założenia tego aktu.

 

Pierwszy rozdział dekretu królewskiego z mocą ustawy 8/2020 zawiera szereg środków wspierających pracowników, rodziny i grupy społeczne znajdujące się w trudnej sytuacji. Środki te mają na celu zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania osobom niesamodzielnym oraz zwiększenie ochrony w zakresie dostaw energii, zaopatrzenia w wodę i świadczenia usług telekomunikacyjnych. Wzmacnia się również ochronę osób prowadzących działalność na własny rachunek (poprzez utworzenie nadzwyczajnego świadczenia z tytułu zaprzestania działalności, która obejmuje zakończenie działalności w związku z niniejszym kryzysem) i przewiduje się tymczasowe zawieszenie płatności kredytów hipotecznych, w przypadku osób należących do grup szczególnie zagrożonych. W celu zapewnienia ciągłość działalności gospodarczej i zachowania miejsc pracy, wsparto systemy organizacyjne pracy zdalnej. W tym celu uruchomiono program finansowania odpowiednich materiałów dla MŚP w ramach programu "ACELERA PYME" publicznej instytucji RED.ES. Ustanawia się również środki mające na celu ułatwienie pogodzenia pracy, poprzez wprowadzenie prawa pracowników do opieki nad osobami niesamodzielnymi w wyjątkowych okolicznościach związanych z rozpowszechnieniem COVID-19 oraz do dostosowywania lub ograniczenia czasu pracy, a tym samym proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia. W odniesieniu do przepisów dotyczących ochrony konsumentów, w związku z ograniczeniem swobody ruchu osobistego, wstrzymano bieg terminów zwrotu i odstąpienia od zakupionych produktów lub nabytych usług.

 

Istotny dla potrzeb rynku pracy jest drugi rozdział dekretu królewskiego z mocą ustawy 8/2020, który ustanawia środki prawne mające na celu złagodzenie mechanizmów czasowego dostosowania zatrudnienia, w celu uniknięcia zwolnień pracowników. Środki podjęte w związku ze zbiorowymi postępowaniami czasowego zawieszenia umów o pracę i czasowego zmniejszenia wymiaru czasu pracy mają na celu uniknięcie tego, by obecna sytuacja koniunkturalna miała negatywny wpływ strukturalny na rynek pracy. W uzasadnieniu dekretu królewskiego z mocą ustawy założono, że poniesione straty z działalności gospodarczej - wynikające z COVID-19 – powinny zostać uznane za siłę wyższą dla celów zawieszenia umów o pracę lub skrócenia czasu pracy, przy czym, nie będzie to automatyczny proces i trzeba będzie każdorazowo przeanalizować dany przypadek. Należy tutaj zaznaczyć, iż w dniu 19 marca hiszpańskie Ministerstwo Pracy i Gospodarki Społecznej wskazało kryteria dotyczące powyższych zbiorowych postępowań redukcji czy zawieszenia zatrudnienia, które zdecydowanie zawężają możliwość powołania się na siłę wyższą jedynie do przypadków zawieszenia działalności bezpośrednio przewidzianych w Dekrecie Królewskim 463/2020, ale nie do przypadków pośrednio dotkniętych koniunkturą gospodarczą wywołaną niniejszym kryzysem i paraliżem obrotu gospodarczego – kiedy to pracodawca będzie mógł się powołać na przyczyny ekonomiczne, techniczne, organizacyjne lub produkcyjne przystępując do zbiorowej czy indywidualnej redukcji czy zawieszenia zatrudnienia. Niezależnie od tego, przyśpieszono rozpatrywanie procedur dotyczących zbiorowego zawieszenia czy redukcji zatrudnienia (zarówno z uwagi na siłę wyższą, jak i z przyczyn ekonomicznych, technicznych, organizacyjnych lub produkcyjnych). W związku z tym, wzmocniono ochronę pracowników, których dotyczą zbiorowe postępowania, umożliwiając im dostęp do świadczenia z tytułu bezrobocia, nawet jeśli nie są oni uprawnieni do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych z uwagi na zbyt krótki staż. W przypadku pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników zostaną oni zwolnieni z 100 % składki ZUS obciążającej pracodawców – a w innych przypadkach z 75% tej składki - pod warunkiem utrzymania zatrudnienia w ciągu najbliższych sześciu miesięcy od zakończenia sytuacji alarmu.

 

Z kolei trzeci rozdział ustanawia szereg środków, których przedmiotem jest zapewnienie płynności finansowej działalności gospodarczej w Hiszpanii. Przepisy te przewidują, po pierwsze, zatwierdzenie linii poręczeń przez Państwo o wartości do 100 mld EUR na rzecz przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, która obejmuje zarówno konwersję pożyczek, jak i nowe finansowanie udzielone przez banki i inne instytucje kredytowe w celu zaspokojenia potrzeb wynikających m.in. ze zobowiązań finansowych lub podatkowych w celu ułatwienia utrzymania zatrudnienia i złagodzenia skutków gospodarczych COVID-19. Ponadto, jako uzupełnienie, zezwala się na budżetowe zwiększenie zdolności kredytowej państwowej oficjalnej instytucji finansowej (Instituto de Crédito Oficial) o 10 mld EUR, co zmierza do zapewnienia dodatkowej płynności finansowej przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, za pośrednictwem tzw. linii ICO. Zwiększa się również zdolność finansową państwowej instytucji zabezpieczającej kredyt kupiecki i eksport CESCE (odpowiednik polskiego KUKE). Jednocześnie uproszczono formalności celne w zakresie importu dla sektora przemysłowego. Złagodzono terminy podatników do odpowiedzi na wezwania urzędu skarbowego. Równocześnie złagodzono terminy płatności należności podatkowych. W zakresie zamówień publicznych określono specjalny system zawieszenia wykonania tychże zamówień.

 

Czwarty rozdział dekretu królewskiego z mocą ustawy 8/2020 wprowadził ramy prawne dla wsparcia badań nad COVID-19, w tym możliwość ustanowienia nadzwyczajnego wymiaru czasu pracy osób pracujących w zakładach badawczych. W celu zachęty do prowadzenia badań zatwierdzono nadzwyczajne finansowanie z budżetu Państwa. Ułatwiono procedury badawcze leków w tym zakresie.

 

Wreszcie piąty rozdział dekretu królewskiego z mocą ustawy 8/2020 zawiera dodatkowe przepisy. W pierwszej kolejności ustanowiono m.in. również szereg nadzwyczajnych regulacji mających zastosowanie w kwestiach funkcjonowania zarządów i zgromadzeń podmiotów prawa prywatnego (w tym spółki cywilne i handlowe). Jednocześnie przedłużono terminy składania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych, w tym wykonania badań biegłych rewidentów. Należy podkreślić, że członkowie zarządów nie będą ponosić odpowiedzialności za przesłanki do likwidacji powstałe podczas stanu pogotowia (np. infrakapitalizacja z uwagi na straty). Po drugie, przerwano bieg terminu dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Ponadto, w związku z zawieszeniem w dekrecie królewskim nr 463/2020 terminów procesowych i administracyjnych, jak również przerwaniem przedawnienia praw i roszczeń, niniejszym zawieszono również terminy do dokonania wpisów rejestrowych (np. w rejestrze handlowym i w rejestrze nieruchomości). Wprowadzono system uprzedniej zgody państwowej na przejęcia i nabycia akcji spółek notowanych na hiszpańskiej giełdzie przez inwestorów z trzecich państw, spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

 

Kilka dni później Hiszpański Rząd wydał Dekret Królewski z mocą ustawy nr 9/2020 z dnia 27 marca w sprawie przyjęcia dodatkowych środków dot. rynku pracy w celu złagodzenia skutków COVID-19 (Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19). Przede wszystkim regulacja ta ma na celu zapewnienie utrzymania działalności zakładów opieki zdrowotnej i ośrodków opieki dla osób starszych, które zostały określone jako usługi kluczowe. Z drugiej strony, obecny kryzys zdrowotny ma druzgocący wpływ na rynek pracy, z uwagi na faktyczne zawieszenie działalności gospodarczej w wyniku ogłoszenia stanu alarmowego. W tym zakresie ogranicza się możliwość zwolnienia pracowników w związku z niniejszą sytuacją. Siła wyższa i przyczyny ekonomiczne, techniczne, organizacyjne i produkcyjne, które uzasadniają ewentualne zawieszenie umów i skrócenie czasu pracy przewidziane w art. 22 i 23 dekretu królewskiego z mocą ustawy 8/2020 z dnia 17 marca 2020 r., nie mogą być jednak rozumiane jako uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę lub zwolnienia pracownika. Ponadto, niniejszy dekret królewski z mocą ustawy określa procedurę przyznawania świadczeń dla bezrobotnych wszystkim osobom, których umowy o pracę zostały zawieszone lub którym skrócono czas pracy na podstawie przesłanek określonych w art. 22 i 23 dekretu królewskiego z mocą ustawy 8/2020. Postępowanie musi zostać wszczęte w imieniu pracowników przez pracodawcę. Przewiduje się również przerwanie obliczania czasu trwania umów o pracę na czas określony podczas trwania stanu alarmu. Jednocześnie wprowadza się system sankcji mających na celu zapobieganie ewentualnym nadużyciom i fałszerstwom ze strony pracodawców, w ramach wnioskowania o zawieszenie umów o pracę czy skrócenia czasu pracy. Wreszcie, ze względu na wyjątkowe okoliczności spowodowane COVID-19, uchwalono środki upraszczające zamówienia i handel zewnętrzny ze strony hiszpańskiej administracji.

 

Wreszcie, aby ograniczyć do minimum mobilność pracowników, jako ekstremalny środek spowalniający rozprzestrzenianie się  COVID-19, ale również z uwagi na lawinę postępowań w sprawie zawieszenia umów o pracę i skrócenia czasu pracy, które zostały wszczęte przez hiszpańskich pracodawców w ostatnich dniach w związku z paraliżem gospodarki oraz które dotyczą milionów pracowników, w dniu 29 marca 2010 r. opublikowano w hiszpańskim dzienniku urzędowym kolejny pilny akt prawny, tj. Dekret Królewski z mocą ustawy 10/2020, w sprawie ustanowienia przymusowego płatnego urlopu zwrotnego dla pracowników najemnych w celu zmniejszenia mobilności ludności w kontekście zwalczania COVID-19 (Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19). Nowy dekret ustanawia na okres od dnia 30 marca do dnia 9 kwietnia (włącznie) przymusowy płatny urlop zwrotny, w odniesieniu do wszystkich pracowników najemnych, świadczących pracę w przedsiębiorstwach lub podmiotach sektora publicznego bądź prywatnego, prowadzących działalność o charakterze niekluczowym (działalności kluczowe zostały zaś określone w załączniku do tego dekretu z mocą ustawy). Na przykład, wspomnianym,  przymusowym urlopem zwrotnym nie są objęte osoby pracujące w łańcuchu dostaw i produkcji towarów pierwszej potrzeby; osoby pracujące w łańcuchu produkcji i dystrybucji sprzętu medycznego i sanitarnego; osoby pracujące w zakresie dystrybucji i dostarczania produktów zakupionych za pośrednictwem e-commerce itp. Z zakresu tego urlopu przymusowego wyłączono również pracowników, których umowy o pracę zostały zawieszone, a także tych, którzy mogą nadal świadczyć usługi na odległość (tzw. telepraca). Zezwala się jednak pracodawcom na utrzymanie minimalnego zatrudnienia do utrzymania niezbędnej działalności. Odzyskanie godzin pracy w ramach tego urlopu może być skuteczne od dnia następującego po zakończeniu stanu alarmowego do dnia 31 grudnia 2020 r. W szczególności ustalenie odpracowania tych godzin powinno zostać uzgodnione w ramach otwartego procesu konsultacji między pracodawcą a reprezentacją jego pracowników. W przypadku braku porozumienia pracodawca powiadomi pracowników o swojej decyzji co do odpracowania godzin objętych niniejszym urlopem przymusowym.

 

Dekret Królewski z mocą ustawy nr 11/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia dodatkowych społecznych i gospodarczych nadzwyczajnych środków przeciwdziałania COVID-19 (Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19) wprowadza kolejny szeroki zakres nowych przepisów dot. kryzysu sanitarnego spowodowanego korona wirusem, z których należy wskazać: wstrzymanie eksmisji przez sześć miesięcy od wejścia w życie stanu alarmowego oraz automatyczne przedłużanie umów najmu i mikrokredytów dla najemców znajdujących się w trudnej sytuacji. W związku z tym, uzgodniono automatyczne moratorium na zapłatę czynszu najemców znajdujących się w trudnej sytuacji, w przypadku tzw. „dużych wynajmujących lokali mieszkalnych” (którzy posiadają więcej niż dziesięć lokali mieszkalnych). Uściślono również aspekty związane z moratorium kredytów hipotecznych uregulowane w dekrecie królewskim z mocą ustawy nr 8/2020, w tym uwzględniając osoby samozatrudnione. Ustanawia się zasiłek dla pracowników służby domowej i pracowników zatrudnionych na czas określony. Przewiduje się zmniejszenie płatności składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz pracodawców oraz osób samozatrudnionych, jak również odroczenie spłaty należności z tytułu zabezpieczenia społecznego. Ułatwiono też odroczenie spłaty pożyczek udzielonych przez różne organy administracji publicznej. Wzmocniono prawa konsumentów w związku z zawieszeniem lub wypowiedzeniem umów, odzyskanie wkładów z funduszy emerytalnych oraz przepisy ochronne przed uzależnieniem od hazardu i gwarantowanie świadczeń mediów w mieszkaniach. W odniesieniu do prawa upadłościowego, w celu zapewnienia, że tylko rentowni pracodawcy będą mogli skorzystać z możliwości zawieszenia umów o pracę pracowników, wymaga się od nich zobowiązania utrzymania zatrudnienia w ciągu sześciu miesięcy od wznowienia działalności. Przepisy tego aktu prawnego obejmują również środki uzupełniające mające na celu dostosowanie działalności administracji publicznej do bieżących potrzeb, w zakresie rocznych sprawozdań finansowych podmiotów sektora publicznego, płynności, darowizn oraz finansowania udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego. Złagodzono procedury wnioskowania o udzielenie pożyczek lub pomocy publicznej. Ponadto, automatycznie przedłużono umowy o pracę na czas określony pracowników naukowych na uniwersytecie oraz personelu badawczego, na czas obowiązywania stanu alarmowego. Wreszcie, niniejszy dekret królewski z mocą ustawy znowelizował liczne przepisy, w tym przepisy niektórych z ostatnich dekretów z mocą ustawy. Wszystkie te przyjęte środki będą obowiązywały przez okres jednego miesiąca od zakończenia stanu alarmowego bez szkody dla ich możliwego przedłużenia.

 

Uzupełnia dotychczasowy pakiet przepisów uchwalonych przez Rząd Królestwa Hiszpanii, aby zmierzyć się pandemią COVID-19 Dekret Królewski z mocą ustawy 12/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w zakresie ochrony i pomocy ofiarom przemocy uwarunkowanej płcią (Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género). Przedmiotem tych przepiów jest zaspokojenie potrzeb ochrony ofiar przemocy wobec kobiet w obecnym kontekście kryzysu sanitarnego i przymusowego przebywania w domu przez hiszpańskie rodziny. Wobec tego ustalono szereg środków mających na celu utrzymanie i dostosowanie kompleksowej obsługi organizacyjnej hiszpańskiej administracji publicznej zapewniającej właściwe funkcjonowanie usług w zakresie ochrony ofiar przemowcy, jak również dostosowanie warunków świadczenia tych usług do obecnych wyjątkowych okoliczności. Usługi te będą uważane za usługi kluczowe w rozumieniu wspomnianych przepisów Dekretu Królewskiego nr 463/2020 oraz Dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 10/2020.

 

Możemy jeszcze podkreślić, iż w celu wspierania tymczasowego zatrudnienia pracowników w sektorze rolnym, Dekretem królewskim z mocą ustawy nr 13/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia niektórych pilnych środków w dziedzinie zatrudnienia w rolnictwie (Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario) wdrożono nadzwyczajne przepisy dot. zachęt i ułatwnień dot. zatrudniania pracowników (np. bezrobotnych lub cudzoziemców) o charakterze socjalnym i pracowniczym, niezbędne do utrzymania działalności rolniczej podczas trwania stanu alarmu.

 

Wykaz środków w celu złagodzenia skutków pandemii COVID-19 na gospodarkę, które zostały uchwalone dotychczas przez rząd hiszpański zamyka Dekret Królewski z mocą ustawy nr 14/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. (Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias), na podstawie którego przedłużono dla MŚP do dnia 20 maja termin składania i płatności deklaracji podatkowych, których termin wymagalności przypada od dnia wejścia w życie tego dekretu do dnia 20 maja 2020 r. (np. deklaracje VAT za pierwszy kwartał 2020 r.).

 

W zależności od dalszego i niepewnego rozwoju wydarzeń oraz samej pandemii – i ze względu na ich konsekwencje – należy się jednak spodziewać nowych i nadzwyczajnych regulacji Hiszpańskiego Rządu będących odpowiedzią na okoliczności wynikające z tej ciężkiej sytuacji spowodowanej zakażeniami COVID-19 na całym świecie.

 

Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2020

 

Przygotowano przez:

Miquel Bordas Prószyński

Abogado – Hiszpański Adwokat

Sekretrz Rady Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej

tel. 0034 659 52 37, mbp@ejsi.es

Polish Desk kancelarii Serrano Internacional, c/Velazquez 53, 4 Izq. 28001 Madryt, Hiszpania

 

Niniejsze opracowanie ma charakter ogólno-wprowadzający i wyłącznie informacyjny, nie wyczerpując wszystkich kwestii poruszonych w nim zagadnień. Nie stanowi ono porady prawnej w ścisłym znaczeniu i nie jest podstawą do podjęcia poszczególnych decyzji. Kancelaria SERRANO INTERNACIONAL nie bierze odpowiedzialności za skutki działań podjętych na podstawie niniejszego opracowania. SERRANO INTERNACIONAL jest zwolnione z odpowiedzialności w zakresie dotyczącym kompletności i dokładności niniejszego opracowania. W razie potrzeby wyjaśnienia konkretnego zagadnienia, radzimy zwrócić się o szczegółową poradę do hiszpańskiego prawnika lub doradcy podatkowego.