Media

PHIG.pl » Media » Raport z oceny jakości powietrza w Hiszpanii

Raport z oceny jakości powietrza w Hiszpanii

  • Data wydarzenia 23 lipca 2019
  • ·
  • Publikacja 23 lipca 2019
  • ·

Hiszpańskie Ministerstwo ds. Transformacji Ekologicznej (MITECO) opublikowało sprawozdanie z oceny jakości powietrza w Hiszpanii odpowiadające danym z 2018 r., które zostanie przekazane Komisji Europejskiej. Raport prezentuje szczegółowo sytuację stref w odniesieniu do ustawowych wartości dwutlenku azotu (NO2), cząstek zawieszonych (PM10) i ozonu troposferycznego (O3).

Dokument pokazuje nieznaczną poprawę wszystkich uregulowanych substancji zanieczyszczających w odniesieniu do roku 2017 r., choć ma mniejsze znaczenie w przypadku dwutlenku azotu (NO2), cząstek (PM10) i ozonu (O3), bardzo szkodliwych dla zdrowia i związanych, w środowiskach metropolitalnych, z natężeniem ruchu drogowego.

 

Ocenę 2018 przeprowadzono dla następujących zanieczyszczeń: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenki azotu (NOx), cząstki (PM10 i PM2,5), ołów (Pb), benzen (C6H6) , tlenek węgla (CO), ozon (O3), arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni) i benzoalfapiren (B (a) P). Ponadto przeprowadzono pomiary wskaźnikowe stężeń innych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) innych niż B(a)P. Tego rodzaju związki organiczne, które mogą być szkodliwe dla zdrowia, są związane z procesami spalania i związkami takimi jak ropa naftowa, węgiel lub smoła. Zmierzono również - bez przekraczania wartości docelowych - całkowite złoża arsenu, kadmu, rtęci, niklu, benzoalfapirenu i innych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, a także poziom rtęci.

Niewielka poprawa w stosunku do 2017 r.

 

Sytuacja w zakresie jakości powietrza pod względem dwutlenku azotu (NO2) nieznacznie poprawia się w porównaniu z 2017 r., ponieważ liczba aglomeracji miejskich przekraczających wartości określone przepisami maleje. Przepisy rozróżniają dwa rodzaje przekroczenia dopuszczalnych wartości: jednogodzinną wartość dopuszczalną (stężenie ponad 200 ug / m3 na godzinę) i roczną wartość dopuszczalną (średnia roczna 40 ug / m3). W 2018 r. jednogodzinna wartość dopuszczalna została przekroczona tylko w Madrycie, podobnie jak w 2017 r. W odniesieniu do rocznej wartości dopuszczalnej została przekroczona w czterech strefach  (o trzy mniej niż w poprzednim roku): w Madrycie, Corredor del Henares, obszarze metropolitalnym Barcelony oraz w obszarze metropolitalnym Granady. Średnie roczne stężenia osiągnięte w najgorszej stacji znajdującej się w każdej strefie wynosiły odpowiednio: 55, 41, 54 i 46 µg / m3.

 

Z drugiej strony raport pokazuje również spadek liczby obszarów, które przekraczają dzienną dopuszczalną wartość cząstek zawieszonych (PM10): w porównaniu z pięcioma strefami, które przekroczyły ten prawny limit w 2017 r., w roku 2018 przekroczenie limitu odnotowano tylko w jednym punkcie: Villanueva del Arzobispo. Dane dotyczące rocznej oceny wartości dopuszczalnej również wykazują niewielką poprawę, ponieważ w 2018 r. nie zidentyfikowano żadnego obszaru, który przekroczyłby dopuszczalne wartości, podczas gdy rok wcześniej przekroczony został prawny limit w jednym obszarze (Avilés).

W odniesieniu do ozonu troposferycznego (O3), raport pokazuje, że w 2018 r. nadal odnotowywano wysokie poziomy na obszarach podmiejskich lub wiejskich, w dużej mierze z powodu wysokiego poziomu nasłonecznienia i emisji jego prekursorów (głównie NOx i lotnych związków organicznych). Sytuacja jest bardzo podobna do sytuacji z poprzednich lat, choć liczba obszarów, które przekraczają wartość docelową w celu ochrony zdrowia, jest minimalnie niższa w porównaniu z 2017 r. (spadek z 36 do 35).

 

Poprawa jakości powietrza jest kwestią priorytetową w agendzie rządu Hiszpanii. Obecnie trwają prace nad opracowaniem Programu Kontroli Zanieczyszczeń Atmosfery, który umożliwi osiągnięcie redukcji emisji NO2 w porównaniu z 2005 r. o co najmniej 41% w 2020 r. i o 62% w 2030 r.

 

Pełny raport dostepny tutaj: enlace.

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/ecologica/Paginas/2019/230719-contaminaci-naire.aspx