Aktualności

PHIG.pl » Aktualności » Program "Ambasador PHIG"

Program "Ambasador PHIG"

 • Data wydarzenia 01 marca 2012
 • ·
 • Publikacja 24 marca 2012
 • ·

 

Płać niższe składki członkowskie

 

Szanowni Państwo,

 

Zachęcamy Państwa abyście zapraszali do Izby nowe firmy członkowskie i uczestniczyli w programie „Ambasador PHIG” otrzymując zniżki na roczne składki członkowskie!

 

Przypominamy zasady działania progamu MGM „Ambasador PHIG”: każda nasza firma członkowska która zarekomenduje członkostwo w Izbie innej firmie, uzyskuje rabat na składki członkowskie w PHIG za następny rok (warunki w załączonym regulaminie). Zniżkę otrzymuje także, zapisująca się do Izby za Państwa pośrednictwem, nowa firma.

 

Zapraszamy do wspólnej rozbudowy platformy współpracy polsko – hiszpańskiej!

 

Regulamin Programu „Ambasador PHIG”

 

I.     Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem programu „Ambasador PHIG” (Program), jest Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG).

 

 1. Program obowiązuje w terminie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2022.

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.phig.pl. Biorąc udział w Programie uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

 

 

II.    Warunki uczestnictwa w Programie

 

 1. Do Programu zaproszone są firmy członkowskie PHIG.

 

 1. Program oparty jest o zasadę „Member get Member” polegającą na rekomendacji członkostwa w PHIG innym firmom.

 

 1. Za pozyskanie nowego członka do PHIG przysługuje rabat na składkę członkowską na zasadach opisanych poniżej:

 

 1. Członkowi Polecającemu przysługuje rabat w wysokości 15% składki członkowskiej za pozyskanie każdego Nowego Członka. Rabat odliczony będzie od składki członkowskiej należnej za kolejny rok członkostwa.

 

 1. Nowemu Członkowi przysługuje rabat w wysokości 15% składki członkowskiej obowiązujący w pierwszym roku członkostwa.

 

 1. Warunkiem otrzymania powyższych rabatów jest wpisanie przez Nowego Członka na deklaracji członkowskiej PHIG nazwy firmy Członka Polecającego lub nazwiska osoby reprezentującej firmę polecającą oraz opłacenie wpisowego i składki członkowskiej przez Nowego Członka za pierwszy rok.

 

 

III.   Postanowienia końcowe

 

 1. Firma członkowska nie może przenieść rabatu ani innych praw wynikających z niniejszego Programu na osobę trzecią.

 

 1. PHIG nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia przez firmę członkowską warunków, o których mowa w Regulaminie, np. braku podania nazwy firmy polecającej przez nowego członka na formularzu członkowskim.

 

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Programem będą rozstrzygane przez Radę PHIG.
 2. PHIG zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie. Ewentualne zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie www.phig.pl