Stabilizacja polskiego systemu podatkowego i dalsze zmiany szansą na awans w kolejnych latach

PHIG.pl » Eksperci radzą » Stabilizacja polskiego systemu podatkowego i dalsze zmiany szansą na awans w kolejnych latach
  • Publikacja 24 listopada 2014
  • Modyfikacja 2014-12-10 09:51:00

Jak wynika z raportu Banku Światowego i firmy doradczej PwC „Paying Taxes 2015”  - badającego stopień skomplikowania systemu podatkowego  - Polska zajmuje 87 miejsce, w porównaniu do zeszłorocznej 113 pozycji. 

 

Wyniki raportu wskazują, że przeciętnie polski przedsiębiorca dokonuje obecnie 18 rocznych płatności podatku, poświęcając na to 286 godzin rocznie, podobnie jak miało to miejsce w dwóch poprzednich latach. Całkowita stopa podatkowa wynosi w tym roku dla Polski 38,7 % (w ubiegłym roku – 41,6%, jednak uwzględniając zmiany metodologiczne ubiegłoroczna całkowita stopa podatkowa wyniosła 38,5%). 

 

„W tegorocznych wynikach obserwujemy względną stabilność polskiego systemu podatkowego. W ostatnim czasie wiele zmian zostało już w Polsce wprowadzonych, jak np. przejście na elektroniczny sposób składania deklaracji CIT  i z pewnością znajdą one odzwierciedlenie w kolejnej edycji raportu. Jednocześnie jednak widać konieczność dalszych prac nad rozwiązaniami, które sprawią że system prawny,  oraz idąca za nim praktyka działania, będą jeszcze bardziej przyjazne dla przedsiębiorców” -mówi Tomasz Barańczyk, partner zarządzający działem prawno –podatkowym w PwC. „Kwestią, która wciąż wymaga zmian jest praktyka stosowania przepisów o zatorach płatniczych czy tak oczywista  - zdawałoby się sprawa - jak ujednolicenie wzoru deklaracji podatku od nieruchomości może być doskonałym przykładem. Warto jednak podjąć wysiłek wprowadzania dalszych zmian, gdyż efektem będzie nie tylko awans w rankingu Paying Taxes, ale przede wszystkim stymulacja przedsiębiorczości w naszym kraju".

 

Awans Polski ze 113 na 87 pozycję wynika zarówno z korzystnych  zmian w polskim systemie podatkowym, jak i w dużym stopniu z modyfikacji metodologii badania, przyjętej przez Bank (m.in. w postaci uaktualnienia danych o PKB przyjętych dla rozliczeń podatkowych spółki). Nie zmieniły się natomiast podstawowe wskaźniki badane w raporcie – zarówno ilość czasu poświęconego na rozliczenia podatkowe oraz liczba dokonywanych płatności. Polska notuje zatem lekki wzrost efektywnej stopy podatkowej, co jest spowodowane wzrostami w podatkach i opłatach lokalnych. Warto także pamiętać, że  bieżący raport odzwierciedla stan

 

 

 

prawny obowiązujący w 2013 r, a zatem nie uwzględnia części przeprowadzonych od tego czasu w prawie podatkowym zmian.

 

Polska na tle Europy Środkowo – Wschodniej

 

Na tle regionu Europy Środkowo – Wschodniej, Polska cechuje się obecnie niższą od średniej efektywną stopą podatkową (38,7 % versus 41%) ale dłużej zajmuje nam płacenie podatków (średnia 176 godzin wobec 286 w Polsce). Na firmę modelową w Polsce przypada także więcej płatności, gdyż średnia dla naszego regionu wynosi tylko 12,3. Biorąc pod uwagę, że w 2011 Polska zajmowała 127 miejsce w rankingu (z 29 płatnościami, zaangażowaniem czasowym równym 296 godzin i efektywnej stawce podatkowej 43,6 %) polski system podatkowy wykazuje tendencję do usuwania barier administracyjnych.

„Ostatnie dwa lata przyniosły szereg  zmian uproszczających i usprawniających przepływy pieniężne, których celem było ułatwienie prowadzenia działalności. Jako przykład można podać przepisy mające na celu likwidację tzw. zatorów płatniczych, które wciąż jednak wymagają dalszych prac nad ich stosowaniem” – mówi Katarzyna Czarnecka-Żochowska, partner w PwC. „Warto również wspomnieć zmiany w VAT mające na celu uproszczenie korzystania z ulgi na złe długi, a także częściowe zmiany momentu powstania obowiązku podatkowego w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Dokonano również istotnych modyfikacji w fakturowaniu, a także wprowadzono możliwość wystawiania faktur uproszczonych oraz zliberalizowano przepisy dotyczące e-faktur w zakresie akceptacji ich przesyłania w tej formie przez nabywcę”. 

Informacje o spółce modelowej

Dla celów raportu stworzono konstrukcję spółki modelowej - jest to polska spółka z o.o., która zaczęła swoją działalność 1 stycznia 2012 r. i prowadzi ją w Warszawie. Spółka posiada w 100% kapitał polski, jest własnością 5 osób fizycznych. Produkuje doniczki do kwiatów i sprzedaje kontrahentom. detalicznym. Dokonuje wyłącznie transakcji krajowych. Posiada 60 pracowników, polskich rezydentów podatkowych. Posiada majątek w postaci dwóch działek, 1 budynku, maszyn, sprzętu biurowego, komputerów i 2 ciężarówek (jedna w ramach leasingu). Spółka modelowa korzysta wyłącznie z takich przywilejów podatkowych, na które wpływ ma jej rozmiar lub okres prowadzenia działalności. Obrót  wnosi1,050  x PKB (według danych z 2012 r.). W pierwszym roku działalności spółka wykazała stratę. W drugim roku sprzedała jedną z posiadanych działek.

Informacje o Grupie Banku Światowego
Grupa Banku Światowego jest jednym z największych na świecie źródeł finansowania i wiedzy dla krajów rozwijających się. W jej skład wchodzi pięć ściśle powiązanych ze sobą instytucji: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Każda z tych instytucji odgrywa inną rolę w misji, jaką jest walka z ubóstwem i poprawa standardu życia mieszkańców krajów rozwijających się. Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.worldbank.org, www.miga.org i www.ifc.org.

Informacje o PwC

PwC współtworzy ze swoimi klientami poszukiwaną przez nich wartość biznesową. Jesteśmy siecią firm działającą w 157 krajach. Zatrudniamy blisko 195 tysięcy osób dostarczających  naszym klientom  najwyższą jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

 

Nazwa PwC odnosi się do sieci firm PwC i/albo jednej lub kilku firm członkowskich, z których każda jest odrębną i niezależną osobą prawną. Więcej informacji znajduje się pod adresem: www.pwc.com/structure.

©2014 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Jakub Kurasz

Dyrektor

Tel. 601 289 381

jakub.kurasz@pl.pwc.com

 

Katarzyna Forycka

Menedżer ds. PR

tel. 22 746 4976, 502 18 43 22           

katarzyna.forycka@pl.pwc.com