Co nowego u naszych Firm Członkowskich

PHIG.pl » Co nowego u naszych Firm Członkowskich » Badanie KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego pt. „Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych”

Badanie KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego pt. „Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych”

KPMG Sp. z o.o

  • Dodano 03 stycznia 2020
  • ·

Przedstawiciele firm motoryzacyjnych, które są obecne na polskim rynku coraz gorzej oceniają sytuację panującą w branży. 

 

 

Ponad 70% przedstawicieli producentów i dystrybutorów spodziewa się pogorszenia sytuacji w branży motoryzacyjnej


 

Badanie KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
pt. „Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych”


Przedstawiciele firm motoryzacyjnych, które są obecne na polskim rynku coraz gorzej oceniają sytuację panującą w branży. Wskaźnik nastrojów menedżerów oceniających bieżącą sytuację sektora wynosi 66/100, co oznacza spadek o 4 punkty w porównaniu z poprzednią edycją badania KPMG i PZPM. Gorsze nastroje niż pół roku temu panują wśród menedżerów branży motoryzacyjnej odnośnie przyszłości sektora i przyszłej sytuacji gospodarczej. Mimo to, w ciągu najbliższych 6 miesięcy ponad połowa respondentów przewiduje, że poziom zatrudnienia poprawi się lub utrzyma na dotychczasowym poziomie.

 

Wyniki najnowszego badania KPMG i PZPM wskazują, że 33% przedstawicieli producentów oraz 50% przedstawicieli dystrybutorów obecnych na polskim rynku motoryzacyjnym pozytywnie ocenia aktualną sytuację w branży. Porównując wyniki do poprzedniej edycji badania, przeprowadzonej w czerwcu 2019 r., wskaźnik nastrojów wśród dystrybutorów obniżył się o 11 punktów osiągając wartość 68/100, a wśród firm zajmujących się produkcją pojazdów, przyczep, naczep, części i akcesoriów wzrósł o 8 punktów do poziomu 61/100.

 

Menedżerowie firm motoryzacyjnych obawiają się pogorszenia sytuacji branży

W przeciwieństwie do badania przeprowadzonego w połowie 2019 r., przyszłość branży zdecydowanie gorzej oceniają przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjnych, wśród których aż 83% spodziewa się pogorszenia lub zdecydowanego pogorszenia sytuacji branży motoryzacyjnej w Polsce. W przypadku przedstawicieli firm dystrybucyjnych podobne zdanie wyraża 74% respondentów, a jedynie 3% ankietowanych z tej grupy prognozuje poprawę sytuacji.

Podobnie negatywne nastroje widać w przypadku prognozowanej sytuacji gospodarczej Polski w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zdecydowana większość ankietowanych producentów spodziewa się jej pogorszenia (78%) lub zdecydowanego pogorszenia (6%), a tylko 17% badanych uważa, że sytuacja gospodarcza pozostanie bez zmian. Nieco większy optymizm jest widoczny wśród dystrybutorów, z których 20% spodziewa się poprawy, a 27% uważa, że gospodarka będzie stabilna.

 

Niestety, prognozy z ostatnich kilkunastu miesięcy, które mówiły o pogorszeniu się koniunktury gospodarczej pomału stają się faktem. Obawy producentów motoryzacyjnych w Polsce są wynikiem spowolnienia gospodarczego w Europie, co nie dziwi, bo krajowa branża motoryzacyjna jest bardzo ściśle powiązana z motoryzacją i gospodarką europejską. Niepokój menedżerów firm motoryzacyjnych zlokalizowanych w Polsce może również pogłębiać fakt, że w najbliższych latach współczesna motoryzacja stanie w obliczu wielu istotnych zmian. Niepewność, czy w wystarczającym stopniu będą mogli sprostać wyzwaniom jakie stawia przed nimi nowa rzeczywistość motoryzacyjna na pewno ma wpływ na spadek nastrojów zarówno wśród producentów, jak i dystrybutorów – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Producenci z branży motoryzacyjnej planują zwiększyć poziom sprzedaży i nakłady inwestycyjne

Blisko 30% producentów motoryzacyjnych, prognozuje zwiększenie poziomu sprzedaży w najbliższych 6 miesiącach, a prawie 1/4 z tej grupy w ciągu najbliższego półrocza planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne. Z jednej strony 27% dystrybutorów planuje zwiększyć liczbę salonów, a z drugiej aż 37% z nich przyznało, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy zmniejszy się lub zdecydowanie się zmniejszy poziom sprzedaży w ich sieci.

 

Większość producentów i dystrybutorów spodziewa się utrzymania poziomu zatrudnienia na obecnym poziomie w ciągu najbliższych 6 miesięcy (odpowiednio 56% i 70%). Wzrost zatrudnienia przewiduje 11% przedstawicieli firm produkcyjnych oraz 10% dystrybutorów.

 

W dalszym ciągu obserwujemy pogarszanie się nastrojów wśród przedstawicieli branży motoryzacyjnej w Polsce. Na tak negatywną ocenę przyszłości branży motoryzacyjnej (sytuacja pogorszy się według 83% producentów oraz 74% dystrybutorów) wpływ mogą mieć m.in. możliwe spowolnienie gospodarcze, nowe regulacje prawne oraz rosnące koszty pracy. Tym bardziej cieszy fakt, że wciąż blisko dwie trzecie producentów i dystrybutorów przewiduje, że sprzedaż zwiększy się lub utrzyma na obecnym poziomie– mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.


Koszty pracy, nowe regulacje prawne i sytuacja polityczno-gospodarcza kluczowymi wyzwaniami dla branży

Największymi wyzwaniami, którym muszą stawić czoła firmy z branży motoryzacyjnej są nowe regulacje prawne, sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce oraz koszty pracy. Najwięcej problemów producentom przysparza sytuacja polityczno-gospodarcza (72%) i nowe regulacje prawne (72%) oraz koszty pracy (67%). Z kolei ankietowani przez KPMG i PZPM dystrybutorzy wśród najczęściej wskazywanych wyzwań wymieniali koszty pracy (67%), nowe regulacje prawne (67%) oraz dostęp do pracowników technicznych i sytuację polityczno-gospodarczą (odpowiednio 57%).

 

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl lub pzpm.org.pl

 

****

O RAPORCIE:

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w grudniu 2019 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych na temat bieżącej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 48 respondentów.

 

 

****

O PZPM:

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. Więcej na stronie pzpm.org.pl.

 

****

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i prawnego. KPMG zatrudnia 207 000 pracowników w 153 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

 

 

****

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Faryś, e-mail: jakub.farys@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602 475 701

Anna Materzok, e-mail: anna.materzok@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608 666 124