Media

PHIG.pl » Media » Spotkanie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z przedstawicielami firm zrzeszonymi w izbach przemysłowo-handlowych

Spotkanie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z przedstawicielami firm zrzeszonymi w izbach przemysłowo-handlowych

  • Data wydarzenia 26 kwietnia 2016
  • ·
  • Publikacja 26 kwietnia 2016
  • ·

W dniu 25 kwietnia br. odbyło się śniadanie robocze z udziałem Pani Małgorzaty Stręciwilk, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, oraz przedstawicieli trzynastu izb bilateralnych działających w Polsce i zrzeszonych w ramach International Group of Chambers of Commerce (IGCC). Organizatorem spotkania była Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG), a jego moderatorami Stefan Bekir Assanowicz oraz mec. Katarzyna Kuźma, Prezes i Wiceprezes PHIG.

 

Spotkanie dotyczyło procedowanej właśnie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wdrażającej do polskiego porządku prawnego unijne dyrektyw zamówieniowe (termin na implementację upłynął 18 kwietnia br.), jak również planowanej w przyszłości kompleksowej reformy systemu zamówień publicznych.

 

Prezes UZP wyraziła nadzieję, iż tzw. „mała nowelizacja” ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli nowelizacja, której zakres i harmonogram wejścia w życie jest ściśle związany z realizacją obowiązków wynikających z prawa europejskiego, zostanie uchwalona najpóźniej w maju. Termin na implementację dyrektyw zostanie zatem przekroczony tylko nieznacznie. Jednocześnie  planuje się rozpoczęcie prac nad głębszą reformą Prawa zamówień publicznych o znaczeniu systemowym. Pani Małgorzata Stręciwilk wyraziła nadzieję, że to właśnie kierowany przez nią Urząd będzie prowadził prace nad nową ustawą o zamówieniach publicznych. Podkreśliła jednocześnie, że w prace nad przedmiotową ustawą powinno być zaangażowane możliwie szerokie grono uczestników rynku zamówień publicznych, a także środowiska naukowe. Zdaniem Pani Prezes UZP stworzenie tak istotnego aktu prawnego bez szerokich konsultacji i uzgodnień odbywałoby się ze szkodą dla tego aktu prawnego.

 

Dalsza część dyskusji dotyczyła głównie problematyki związanej aktualną nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również praktyką stosowania ustawy w jej wersji obecnie obowiązującej i po wejściu jej przepisów w życie. Pani Prezes podkreśliła, iż  procedowana nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych ma bardzo istotny i głęboki charakter. Wymaga zatem wiedzy i starannego przygotowania, zarówno ze strony zamawiających, jak i ze strony wykonawców. UZP zainicjował szereg działań informacyjno – edukacyjnych,  zmierzających do przybliżenia nowych zasad udzielania zamówień publicznych uczestnikom rynku zamówień publicznych, w tym przede wszystkim zamawiającym, to oni bowiem zostaną w pierwszej kolejności skonfrontowani z koniecznością zastosowania zmienionej ustawy. Jednocześnie organizowane są seminaria z Krajową Izbą Odwoławczą, których celem jest wspólna analiza nowelizacji i jej najbardziej problematycznych przepisów.

 

Zapytana o wprowadzenie „małą nowelizacją” przepisów o tzw. in-house, Pani Prezes UZP pokreśliła, iż wbrew doniesieniom prasowym Urząd nie był zwolennikiem wprowadzania in-house na tym etapie i z poziomu działalności kontrolowanej na poziomie 90%. Z punktu widzenia prawa unijnego wprowadzanie rozwiązań typu in-house nie jest obligatoryjne, choć z pewnością uporządkowałoby dotychczasowe praktyki w tym zakresie. Zdaniem Pani Prezes in-house jest zagadnieniem skomplikowanym, które powinno zostać poddane dodatkowym analizom, a więc prawdopodobnie ostateczne rozstrzygnięcia w tym zakresie powinny zostać odsunięte do czasu prac nad ustawą reformującą system zamówień publicznych. Zwróciła jednak uwagę, iż propozycja zawarta w nowelizacji dotycząca udzielania zamówień in-house w oparciu o tryb  zamówienia wolnej ręki” jest, co do zasady, słuszna, ponieważ  umożliwi efektywną kontrolę nad tego typu zamówieniami, również ze strony UZP.

 

Wyzwaniem związanym z wejściem w życie znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych będą niewątpliwie kwestie dotyczące dokumentów przedstawianych przez wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek do wykluczenia z postępowania. Uczestnicy spotkania zgodzili się, iż Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (tzw. JEDZ), który miał być instrumentem ułatwiającym udział w zamówieniach publicznych, w praktyce utrudnia lub może utrudnić proces udzielania zamówień i powoduje szereg problemów praktycznych. Część zagadnień zostanie być może wyjaśnionych i rozstrzygniętych w ramach toczących się prac parlamentarnych nad projektem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Równie istotne będzie jednak rozporządzenie o dokumentach, którego projekt jest opracowywany przez Urząd Zamówień Publicznych.

 

Kolejną, podnoszoną przez przedsiębiorców kwestią, był prymat ceny jako jedynego w praktyce kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Przedsiębiorcy pokładają duże nadzieje w nowych przepisach obszernie wskazujących na możliwość zastosowania kryteriów pozacenowych. Kłopotem  może się jednak okazać poprawne zastosowanie tych kryteriów, będzie to bowiem wymagało od zamawiających woli, wiedzy i przygotowania. Pani Prezes Małgorzata Stręciwilk podkreślała, iż problemem nie są niejednokrotnie złe przepisy prawa, tylko błędna praktyka ich stosowania. W tym zakresie, tj. promowania dobrych praktyk i wzorów, UZP widzi także swoją istotną rolę.

 

Pani Prezes Małgorzata Stręciwilk została zaproszona do ponownego udziału w spotkaniu z przedstawicielami izb bilateralnych zrzeszonych w IGGC we wrześniu lub w październiku br., czyli w terminie pozwalającym na ocenę pierwszych skutków i doświadczeń związanych z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przedstawiciele firm członkowskich izb bilateralnych uczestniczących w spotkaniu ocenili bardzo pozytywnie głębokie zrozumienie Pani Prezes M. Stręciwilk dla praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych z jakimi borykają się wykonawcy, jak również otwartość na ich argumenty i postulaty.